پذیرش بدون آزمون در رشته های کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز مرند آغاز شد..
- صفحه اول*** معرفی دانشگاه *** برنامه ريزي *** بسیج اساتید *** آموزش *** ارتباط با حراست ***RSS 2.0
  

ساختار سازمانی و شماره تلفن  کارکنان و هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز مرند 

         مخابرات: ۲۲۳۶۶۱۱- ۲۲۳۱۵۵۷- ۲۲۶۵۶۵۷

ساختار سازمانی

 نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی          محل استقرار

 ریاست

دکتر غلامرضا غیبی

۲۲۶۱۶۵۶و2236978

۲۱۰         ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

مسئول دفتر ریاست

آقای سبحانی

۲۲۶۱۶۵۶

۲۱۰         ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

فکس ریاست

2235440

 

معاونت مرکز

دکتر یحیی نورالدینی

2265658 

۲۴۱       ساختمان شماره 1 طبقه اول

 

مسئول آموزش

آقای محمد دولت آبادی

۲۲۳۳۳۷۰

 ۲۱۳      ساختمان شماره 1 طبقه اول

 

  

 

 کارشناسان آموزش 

 

آقای روشن نیا

2235475 

243       ساختمان شماره 1 طبقه اول

آقای مقالی،آقای ساعی

2235614

202       ساختمان شماره 1 طبقه اول

خانم تبریزی، خانم حقیقت

2235485

                      ساختمان شماره 1  طبقه اول  211

خانم معصومی

۲۲۳۵۴۷۶

                     ساختمان شماره 1 طبقه اول  206

خانم حسینی

۲۲۳۵۴۷۶

                     ساختمان شماره 1 طبقه اول  206

خانم محمودی

2266711

247                   ساختمان شماره 1 طبقه اول  

خانم رضائی

2235476

206                    ساختمان شماره 1 طبقه اول  

 

 کاربر ارشد

آقاي یعقوب مددی

  ۲۲۶۵۶۵۹

255                 ساختمان شماره 2 طبقه همکف

 

برنامه ریزی

خانم فتوحی

 آقای جعفری

2235447

۲۲۶۶۷۰۹

215                  ساختمان شماره 1 طبقه همکف

221

فارغ التحصیلان

آقای احمدی، غفارپور فرجی،اکرمی

۲۲۶۶۷۰۸ 

۲۵۰                     ساختمان شماره 1 طبقه اول

بسیج اساتید

آقای سبحانی

 

  210                        ساختمان شماره 2 طبقه 2

مسئول آزمایشگاه ها

خانم سعیدی

2235795

227                     ساختمان شماره 1 طبقه اول

 

حراست

 

2235478 

244                        ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

 

 

 

 

 

کتابخانه

خانم یاغچی

۲۲۶                  ساختمان شماره 1 طبقه همکف

 

 

 

اموراداری    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امور مالی

امور اداری

آقای محمودی

 ۲۲۶۶۷۱۰

۲۱3                       ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

خدمات

آقای ایرانی،قاسمی،محمدزاده،

 

۲۱۹و 218            ساختمان شماره 1 طبقه اول

 

دبیرخانه(تایپ)

خانم پورساعی

2266712 

248                       ساختمان شماره 2 طبقه 2

 

دبیرخانه

آقای سید هاشمی

224                      ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

نقلیه

سید عالی پور                                                                                   216                                                               

 

کارپردازی

آقای پاک نژاد

2235630 

224                    ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

        

 

 مالی

آقای شمسی

۲۲۳۳۳۷۱ 

214                 ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

مالی دانشجویی

خانم باقرسامانی

2235795

227                   ساختمان شماره 1 طبقه اول

 

انبار

آقای سعدالهی

2266710 

223                      ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

 

امور دانشجویی

 

آقای ابراهیمی 

۲۲۳۵۶۳۰

 ۲۲۴                    ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

 

 

 

انتظامات

آقایان  ،کریمی  ، باباوند، رضاپور ، مددي پور،نجفی

2235489

۲۳۴  و۲۳۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

هیئت علمی

آقای  دکتر ارشاد

          شیمی            

 252                     ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

" فضلی

زیست شناسی

252                  ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

" دکتر کارکن

تربیت بدنی

 252                  ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

"  دکتر قنبرزاده

فیزیک-

                       ساختمان شماره 1 طبقه اول

 

"  دکتر اکبرزاده

شیمی-

                        ساختمان شماره 1 طبقه اول

 

"   اسماعیلی

علوم تربیتی

254                    ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

دکتر یوسف زاده 

کشاورزی

254                    ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

آقای  عبادی

حقوق-

 254                     ساختمان شماره 2 طبقه 3

 

آقای آسمانی

 

254                           "               "

 

خانم  جابریان 

علوم اجتماعی-

251                      "                     "

 

خانم  جنتی 

شیمی-

251                             "            "

 

خانم یوسف پور 

روانشناسی-

251                           "                 "

 

خانم اکبرلو

حسابداری-

251                       "             "

 

 


 

 

بیشتر
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ است