پذیرش بدون آزمون در رشته های کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز مرند آغاز شد..
- صفحه اول*** معرفی دانشگاه *** برنامه ريزي *** بسیج اساتید *** آموزش *** ارتباط با حراست ***RSS 2.0
  

 

 

 مخابرات: ۲۲۳۶۶۱۱- ۲۲۳۱۵۵۷- ۲۲۶۵۶۵۷

ساختار سازمانی

 نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

 ریاست

دکتر غلامرضا غیبی

۲۲۶۱۶۵۶و۲۲۳۵۴۴۰

۲۱۰

 

مسئول دفتر ریاست

آقای سبحانی

۲۲۶۱۶۵۶

۲۱۰

 

فکس ریاست 

۲۲۳۶۹۷۸ 

 

معاونت مرکز

دکتر یحیی نورالدینی

۲۲۳۵۶۱۴ 

۲۴۱

 

مسئول آموزش

آقای محمد دولت آبادی

۲۲۳۳۳۷۰

 ۲۱۳

 

 کارشناسان آموزش

 

 

    مسئول تربیت بدنی

خانم رضائی

۲۲۳۵۴۸۵ 

۲۱۱

خانم حقیقت

۲۲۳۵۴۸۵

۲۱۱

خانم تبریزی

۲۲۳۵۴۸۵

۲۱۱

خانم معصومی

        ۲۲۳۵۴۷۶        

۲۰۶

خانم محمودی

 ۲۲۳۵۴۷۶  

۲۰۶

خانم حسینی

 ۲۲۳۵۴۷۶

۲۰۶

آقای روشن نیا و

آقای ساعی

  ۲۲۳۵۴۷۵

   ۲۲۳۵۴۷۵

۲ ۴۳

۲۴۳ 

 

 کاربر ارشد

آقاي یعقوب مددی

  ۲۲۶۵۶۵۹

۲۵۵ 

 

برنامه ریزی

خانم فتوحی و آقای جعفری

۲۲۶۶۷۰۹

۲۲۱

دانش آموختگان

آقای احمدی آقای  غفارپور

آقای مقالی آقای اکرمی

۲۲۶۶۷۰۸

 

۲۵۰

مالی دانشجویی

خانم باقرسامانی

۲۲۶۶۷۱۱

۲۴۷

امتحانات و نمرات

آقای حسین اکرمی

۲۲۶۶۷۰۸

۲۵۰

 

حراست 

 

۲۲۳۵۴۷۸

۲۴۴

 

 ۲۲۶۵۶۵۸

۲۱۷ 

 

 

کتابخانه

خانم یاغچی

 ۲۲۳۵۷۹۵

۲۲۶

 

 

 

 

 

اموراداری و مالی

امور اداری

آقای علیرضا ابراهیمی

 ۲۲۶۶۷۱۰

۲۲۳

 

خدمات

آقای نجفی -آقای محمد زاده -آقای قاسمی خانم شریف زاده

 

۲۱۸

۲۱۹و۲۱۶

 

دبیرخانه

خانم پورساعی

۲۲۶۶۷۱۲ 

۲۴۸

 

دبیرخانه

آقای سید هاشمی

۲۲۶۶۷۱۲

۲۴۷

 

نقلیه

       سید عالی پور                                                                                   ۲۳۴

 

کارپردازی

آقای پاک نژاد

۲۲۳۵۴۴۷ 

۲۱۵ 

 

امور مالی

آقای محمودی

۲۲۳۳۳۷۱

۲۱۴

 

امور مالی

آقای شمسی

۲۲۳۳۳۷۱ 

۲۱۴ 

 

 

 

 

 

 

انبار

آقای سعدالهی

 ۲۲۳۵۷۹۵

۲۲۷

 

 

امور دانشجویی و

امورفرهنگی

آقای فرجی

 آقای سبحانی

۲۲۳۵۶۳۰ 

 ۲۲۴

 

 

۲۲۶۱۶۵۶ 

۲۱۰

 

 

 

 

انتظامات

آقای حاجی پور

آقای سید عالی پور

آقای کریمی-آقای باباوند

آقای رضاپور-آقای مددي پور

۲۲۳۵۴۸۹

۲۲۳۵۴۸۹


۲۳۴

۲۳۳

 

 

 

  هیئت علمی

آقای  دکتر ارشاد

                       شیمی                

 ۲۵۲

 

"  دکتر غیبی

ادبیات-

 ۲۵۲

 

" دکتر کارکن

تربیت بدنی

۲۵۲ 

 

"  دکتر قنبرزاده

فیزیک-

 

 

"  دکتر اکبرزاده

شیمی-

 

 

"   اسماعیلی

علوم تربیتی

۲۵۴

 

خانم یوسف پور 

روانشناسی-

۲۵۱ 

 

آقای  عبادی

حقوق-

۲۵۴ 

 

خانم  اکبرلو 

حسابداری-

۲۵۱ 

 

خانم  جابریان 

علوم اجتماعی-

 ۲۵۱

 

خانم  جنتی 

شیمی-

۲۵۱ 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

  آزمایشگاهها

 

 

 

 

 

      

آزمایشگاه شیمی  1

-

۲۳۶

 

آزمایشگاه شیمی  2

-

۲۳۶

 

آزمایشگاه شیمی  ۳

-

۲۳۶

 

 

-

 

 

 

 

 

 

ازمایشگاه کشاورزی

-

 

 

آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی

-

 

 

آزمایشگاه زیست شناسی جانوری

-

 

 

آزمایشگاه فیزیک۱

-

۲۳۹

 

آزمایشگاه فیزیک۲

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بیشتر
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ است